menu
curious about PM? welcome to our blog!
no matter a student, field newbie or an expert with year-long extensive practice, welcome to the CREO project management blog ! here we discuss projects and all the stuff which is meant to help you enjoy managing your projects with less stress and more dedication.
the first Armenian blog, hosting interviews with leading specialists – both local and international, reflects the latest PM trends and new approaches, thus keeping you updated on any late-breaking developments in the rapidly changing world of project management.
Kickoff Meeting. Ի՞նչ է նախագծի մեկնարկային հանդիպումը
SCOPE CREEP Եւ GOLD PLATING. ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱ'Ն
Սատանա, թե հրեշտակ. ընտրում ենք կառավարման ոճեր
Ի՞ՆՉ ԵՆՔ ԱՆՈՒՄ ԵՎ Ե՞ՐԲ. ՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ Է Gantt Chart-Ը
Ապրանքի կենսացիկլ և նախագծի կենսացիկլ. երկու տարբեր կյանքեր
RACI chart կամ ինչպե՞ս իմանալ` ով ինչ պետք է անի
Հաղորդակցություն. Վերև, ներքև, աջ, ձախ` սա մարմնամարզություն չէ
Դրական ռիսկերի արձագանքման ռազմավարություններ. Enhance Risk Response VS Exploit Risk Response
Նախագիծ, թե՞ գործառնական գործունեություն/operations. հասկանում ենք տարբերությունները
Նախագծի շրջանակ. Project Scope
Ինչպե՞ս չձախողել բիզնեսում կամ Failure Mode and Effect Analysis
13 այո կամ ոչ` նախագծերի կառավարումը կիրառելու համար
Երեք խորհուրդ` Project Charter-ը գրելու համար
Project Charter. նախագծի սկիզբը պաշտոնապես ազդարարող հիմնադիր փաստաթուղթ
նախագծերի կառավարման 10 հմտություններ. նպաստե՛նք կազմակերպությունների առաջընթացին
նախագծերի կառավարման գործիքներ. ի՞նչ է OTOBOS-ը
Նախագիծ և նախագծերի կառավարում. եկե՛ք բացենք փակագծերը